Muutto- ja kul­je­tus­palvelu Oulu ja koko Suomi

kul­je­tukset Kau­pun­kia­lu­eelle, mökille tai kauemmaksi!

Nopea, luo­tettava ja edul­linen kuljetuspalvelu!

Poh­jolan Paku-Pal­ve­luiden kul­je­tus­palvelu toimii Pohjois-Poh­jan­maalla Oulun seudulla.

Kul­je­tus­pal­ve­lumme tar­jontaan kuu­luvat pien­kul­je­tukset kuten:

Jää­kaapit, tele­visiot, pienet muutot, huo­ne­kalut, kaup­paos­tokset, mök­ki­toi­mi­tukset esi­mer­kiksi polt­topuut jne jne. Kysy lisää palveluistamme!

Voimme esi­mer­kiksi noutaa ennakkoon mak­setut tavarat ilmoit­ta­mas­tanne liik­keestä ja toi­mittaa ne sovittuun aikaan halua­maanne määränpäähän.

Hoi­damme myös pienet muutot ja kurii­ri­pal­velut Oulun alu­eella tar­vit­taessa nopeal­lakin aikataululla.

Kul­jetus-, muutto- ja kurii­ri­pal­velut myös muualle suomeen. Kysy tarjous!

Jäikö jotain kyy­distä? Lop­pui­vatko tar­vikkeet kesken? Ei hätää, soita meille Poh­jolan Paku-Pal­veluun ja kul­je­tus­pal­ve­lumme toi­mittaa tar­vit­semasi tuotteet käyt­töösi mah­dol­li­simman nopeasti.

Kul­je­tus­palvelu Oulun alue: 

Kul­je­tus­palvelu Oulun alueen ulkopuolelle

Esi­merkki 1: 

Asiakas tilaa kul­je­tuksen TV:lle Kaak­ku­rista Oulun­saloon Pit­kä­kan­kaalle Pii­li­ku­jalle. Tuote on mak­settu ja liik­keeseen on ilmoi­tettu että Poh­jolan Paku-Pal­velut tulee hakemaan osta­manne tuotteen sovittuun aikaan.

Kul­je­tus­pal­ve­lumme noutaa tuotteen ja toi­mi­tamme sen perille asiak­kaalle sovittuun osoit­teeseen ja sovittuun aikaan.

Hinta kul­je­tuk­selle: 34€ + ALV24%

Esi­merkki 2: 

Asiakas tilaa Oulun­sa­losta Pii­li­ku­jalta moot­to­ri­pyö­rälle kul­je­tus­pal­velun Joen­suuhun Ruu­hi­tielle. Yhden­suun­tainen matka 400km ja pak­kaukseen ja purkuun varattu noin 1 tunti. Ei apumiestä.

Kul­je­tuksen hinta yhteensä: 620€ +ALV 24%

Pyydä tarjous

Poh­jolan Paku-Palvelut 

Asia­kas­palvelu

Las­kutus