Muutto- ja kul­je­tus­palvelu Oulu ja koko Suomi

kul­je­tukset Kau­pun­kia­lu­eelle, mökille tai kau­em­maksi!

Nopea, luo­tettava ja edul­linen kul­je­tus­palvelu!

 • Kurii­ri­palvelu - Pien­ta­va­ra­toi­mi­tukset
 • Muut­to­palvelu - Pienet muutot
 • Kul­je­tus­palvelu - Kodin­ko­ne­kul­je­tukset

Poh­jolan Paku-Pal­ve­luiden kul­je­tus­palvelu toimii Pohjois-Poh­jan­maalla Oulun seu­dulla.

Kul­je­tus­pal­ve­lumme tar­jontaan kuu­luvat pien­kul­je­tukset kuten:

Jää­kaapit, tele­visiot, pienet muutot, huo­ne­kalut, kaup­paos­tokset, mök­ki­toi­mi­tukset esi­mer­kiksi polt­topuut jne jne. Kysy lisää pal­ve­luis­tamme!

Voimme esi­mer­kiksi noutaa ennakkoon mak­setut tavarat ilmoit­ta­mas­tanne liik­keestä ja toi­mittaa ne sovittuun aikaan halua­maanne mää­rän­päähän.

Hoi­damme myös pienet muutot ja kurii­ri­pal­velut Oulun alu­eella tar­vit­taessa nopeal­lakin aika­tau­lulla.

Kul­jetus-, muutto- ja kurii­ri­pal­velut myös muualle suomeen. Kysy tarjous!

Jäikö jotain kyy­distä? Lop­pui­vatko tar­vikkeet kesken? Ei hätää, soita meille Poh­jolan Paku-Pal­veluun ja kul­je­tus­pal­ve­lumme toi­mittaa tar­vit­semasi tuotteet käyt­töösi mah­dol­li­simman nopeasti.

Kul­je­tus­palvelu Oulun alue:

 • Läh­tö­maksu 10€
 • Pakkaus/​purku 30€/h
 • Kilo­metrit 0.5€/km
 • Apumies 30€ / h
 • Mah­dol­liset maksut esi­mer­kiksi jätteen vie­mi­sestä lajit­te­lu­kes­kuksiin lisätään hintaan.
 • Mini­mi­ve­loitus 20€ + ALV24%

Kul­je­tus­palvelu Oulun alueen ulko­puo­lelle

 • Pakkaus/​purku 30€/h
 • Ajoaika 30€/h + 0,4€ / km
 • Apumies 30€ / h

Esi­merkki 1:

Asiakas tilaa kul­je­tuksen TV:lle Kaak­ku­rista Oulun­saloon Pit­kä­kan­kaalle Pii­li­ku­jalle. Tuote on mak­settu ja liik­keeseen on ilmoi­tettu että Poh­jolan Paku-Pal­velut tulee hakemaan osta­manne tuotteen sovittuun aikaan.

Kul­je­tus­pal­ve­lumme noutaa tuotteen ja toi­mi­tamme sen perille asiak­kaalle sovittuun osoit­teeseen ja sovittuun aikaan.

Hinta kul­je­tuk­selle: 34€ + ALV24%

Esi­merkki 2:

Asiakas tilaa Oulun­sa­losta Pii­li­ku­jalta moot­to­ri­pyö­rälle kul­je­tus­pal­velun Joen­suuhun Ruu­hi­tielle. Yhden­suun­tainen matka 400km ja pak­kaukseen ja purkuun varattu noin 1 tunti. Ei apu­miestä.

Kul­je­tuksen hinta yhteensä: 620€ +ALV 24%

Pyydä tarjous

Poh­jolan Paku-Pal­velut

 • Poh­jolan Paku-Pal­velut
 • Pii­likuja 2 F 22
 • 90460 Oulunsalo

Asia­kas­palvelu

Las­kutus

 • Yri­tykset - Las­ku­tuk­sella
 • Yksi­tyi­sille - Käteis- tai kort­ti­maksu
 • Poh­jolan Paku-Pal­velut